شقاق یا فیشر (سوزش مقعد و درد مقعد و ..)

شقاق نام عربی و فیشر نام انگلیسی این مشکل میباشد و ترک یا چاک خوردگی نام فارسی آن و برخی به آن جوش مقعدی نیز میگویند ودر واقع همان زخم مقعدی باشد.

عامل  این بیماری

دلیل پدید آمدن شقاق یا فیشر ، آسیب های ناشی از عبور مدفوع سفت و یا اسهال طولانی است. همینطور مواردی نظیر زایمان، سابقه جراحی مقعد و استفاده بی مورد ملین ها بخشی از علت های این بیماری هستند. شقاق به دو گروه حاد و مزمن قسمت می گردد. شقاق در مدت 12 هفته اولی که به