جراحی سینوس پیلونیدال با لیزر

جراحی کیست مویی با لیزر

استفاده از لیزر برای برداشتن کامل ضایعه در مراحل پیشرفته کیست مویی کاربرد دارد. با  لیزر میتوان بافت حاوی کیست را بطور کامل برداشت. این روش درعمل  کیست مویی وسیع؛کیست مویی با سینوس های متعدد  و کیست مویی عارضه دار استفاده میشود.

مزایای استفاده  از لیزر در عمل کیست مویی

1. به علت بسته شدن  عروق کوچک توسط لیزر خونریزی حین عمل کیست مویی به کمترین مقدار خود می رسد.

2. لیزر عصب های قطع شده ی حین برش جراحی را ترمیم میکند و به همین علت درد بعد از