فیستول مقعدی

فیستول مقعدی عبارت است یک لوله یا راه بسیار کوچک که از مجرای مقعدی به پوست نزدیک دھانه مقعد راه می یابد. چرک آب گونه از این راه به بیرون راه پیدا می کند و باعث تحریک پوست ناحیه می گردد.

علایم شایع :

١. ترشح مداوم یا متناوب

٢. تغییر رنگ پوست اطراف فیستول

٣. درد به ھنگام اجابت مزاج یا پس از آن

۴. وجود یک برجستگی سفت و دردناک به ھنگام لمس

علل بیماری:

١. از بین رفتن بافت به علت گسترش آبسه زمینه ای

٢. گسترش عفونت ناشی از پارگی در مجرای مقعدی

٣. گاھی در نتیجه عواملی چون ضربه ، عفونت راست روده (از جمله با میکربی به نام کلامیدیا)، سرطان ، و اشعه درمانی ایجاد می شود.

عوامل افزایش دھنده خطر:

١. بیماری التھابی روده

٢. آپاندیسیت یا دیورتیکولیت شدید

٣. درمان تزریقی برای بواسیر داخلی

۴. زخم ناشی از یک جسم تیز (مثلا پوسته تخم مرغ یا استخوان ماھی  ) که دفع می شود یا صدمه ناشی از نوک وسیله مخصوص تنقیه

پیشگیری :

ھیچ روش به خصوصی جھت پیشگیری وجود ندارد.

امتیازدهی به این مطلب